Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rubylea:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.1.2019. Viimeisin muutos 28.8.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Aleksis Kiven katu 38

00510 Helsinki

Finland

Y-tunnus 2754116-5

info@rubyleashop.com

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö tai/sekä tietosuojavastaavan

yhteystiedot.

etunimi: Eini

sukunimi:Immonen                  

sähköposti: rubylea.shop@gmail.com

puhelinnumero: +35845 69 32 825 

  1. Rekisterin nimi

Rubylea

 jäsen-, asiakas- ja työntekijärekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentointi, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja

yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– rekisteripitäjän oikeutettu etu (esim. jäsen-, asiakas-, työntekijä- ja vapaaehtoistyöntekijä

suhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, asiakkaisiin, työntekijöihin ja

vapaaehtoistyöntekijöihin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, asema,

yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista

palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin

palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot anonymisoidaan (kaikki mistä henkilö on tunnistettavissa) jäsen- asiakas- ja työntekijäsuhteen päättyessä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse,

sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä rekisteripitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella,

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisteripitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti

ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa

ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen

poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn

rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).